Åbo Akademi 600
http://www.abo.fi

Åbo Akademi
Isokatu 7
68600 Pietarsaari

Åbo Akademi

Åbo Akademin kasvatustieteellisen tiedekunnan varhaiskasvatuksen yksikkö kouluttaa lastentarhanopettajia ruotsin kielellä.

Varhaiskasvatuksen yksikkö
Yksikössämme on noin 120 opiskelijaa ja noin 20 työntekijää. Kaikkiaan Åbo Akademin neljässä toimipaikassa Turussa, Vaasassa ja Pietarsaaressa on yhteensä 7000 opiskelijaa. Meiltä valmistuvista opiskelijoista tulee sekä lastentarhanopettajia että kasvatustieteen kandidaatteja (PeK). Tulevien lastentarhanopettajien pääaine on kasvatustiede erityisesti varhaiskasvatus. Koulutus antaa pätevyyden toimia lastentarhanopettajana päivähoidossa ja esiopetuksessa. Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija voi jatkaa opintojaan kasvatustieteen maisteriksi (PeM) ja pätevöityä päivähoidon johtotehtäviin. Maisterintutkinto tarjoaa mahdollisuuden myös tutkijankoulutukseen.

Tutkimus
Varhaiskasvatusyksikön ja Center för barnpedagogisk forskningin (CBF) tutkijat keskittyvät varhaiskasvatukseen. Meillä tehtävä tutkimus käsittelee lasten oppimista ja oppimisympäristöjä, etiikkaa ja arvoja sekä lastentarhanopettajien ammatillista kehitystä. Lasten oppimiseen ja oppimisympäristöihin liittyvä tutkimus tarkastelee musiikillisia oppimisympäristöjä, opettajia kielellisinä esikuvina sekä kielikylvyn avulla tapahtuvaa toisen kielen omaksumista. Etiikkaan ja arvoihin liittyvässä tutkimuksessa keskeisiä teemoja ovat lasten oikeudet ja tasa-arvo sekä tasa-arvokysymykset päiväkodissa ja esikoulussa. Lastentarhanopettajien ammatillista kehitystä tutkimus edistää lisäämällä ammattikunnan osaamista.

Lisätietoja:

Marina Lundkvist
Yksikön johtaja
marina.lundkvist@abo.fi
Puh. +358 50 322 1153